วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา,วัตถุประสงค์,เนื้อหา


คำอธิบายรายวิชา  

        ความหมายความสำคัญองค์ประกอบและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การประมวลผลข้อมูล  ฐานข้อมูล  การจัดการและการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต  การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย ฯลฯ สำหรับการพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู


วัตถุประสงค์
เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังต่อไปนี้ 

1.อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2.เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อๆได้
3.บอกความหมายและบอกความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
4.ยกตัวอย่างสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.อธิบายแระแสโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีและสารสานเทศได้
6.ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น